התקשרו אלינו לקביעת פגישה ללא התחייבות או השאירו פרטים:

תודה רבה! ניצור איתך קשר בהקדם

איך זה עובד?

ההליכים לקבלת צו הפטר

לאחר שאדם הוכרז פושט רגל, פתוחה בפניו,  בכל עת, הדרך להגיש בקשה לקבלת צו הפטר.

לאחר הגשת הבקשה, לצו הפטר, ייקבע בית המשפט מועד לדיון בבקשה.  כל אדם אשר הגיש, במסגרת הליכי פשיטת הרגל, תביעת חוב כנגד החייב, או שבדו"ח החובות של החייב צוין שמו של הנושה, יקבל הודעה בדבר הדיון 14 ימים לכל הפחות לפני מועד הדיון. כמו כן, במידה ואחד הנושים מעוניין להתנגד לבקשת ההפטר, עליו להגישה לבית המשפט. דיון בבקשה למתן צו ההפטר יערך בדלתיים פתוחות.

בית המשפט, בבואו לדון בבקשת הפטר, ייקח בחשבון שורה של שיקולים ויתייחס לתסקיר כונס הנכסים הרשמי בנוגע לנכסיו של החייב, עסקיו והתנהגותו החל מצבירת החובות ובמסגרת הליכי פשיטת הרגל.     לדוגמא, במידה וחובותיו של החייב נוצרו בשל מעשים פליליים, או כאשר הוכח שהחייב נטל סיכונים בלתי סבירים ופזיזים ותרם לפשיטת הרגל, ייתכן ובית המשפט ידחה את הבקשה.     בית המשפט רשאי לאשר את חקירתו של החייב על ידי הנושים ולחקור אנשים נוספים אשר מסרו תצהירים המתייחסים לבקשתו של החייב.

בית המשפט רשאי, בסופו של הדיון, להורות על מתן צו הפטר, לדחות את הבקשה, או להתנות את צו ההפטר בתקופה כלשהי לפי שיקול דעתו.

כונס הנכסים הרשמי רשאי אף הוא להגיש בקשה להפטר החייב וזאת כאשר הוא סבור שלא תצמח כל תועלת לנושים מהמשך היות החייב פושט רגל.

מה הם התנאים למתן צו הפטר?

צו הפטר ניתן בסופו של תהליך פשיטת הרגל.

לצורך כך יש להציג, בפני בית המשפט, הוכחות כי את/ה כחייב/ת שילמת את מלוא סכומי החוב שמצבך הכלכלי מאפשר.

אחד התנאים החשובים ביותר הוא לשכנע את בית המשפט כי פעלת בתום לב לכל אורך הדרך ועשית כל שביכולתך בכדי להחזיר את החובות השונים.

חשוב לדעת - כי הסיכויים שלך לקבל הפטר בשלב המוקדם ביותר האפשרי תלויים באופן משמעותי ביכולותיו של  איש מקצוע מנוסה, שייצג אותך וידאג לאינטרסים שלך בדרך היעילה ביותר. ייצוג הולם יגדיל את סיכוייך לקבל את הצו המיוחל וכמובן שיפה שעה אחת קודם.

מה הם שיקולי ביהמ"ש להיעתר לבקשת ההפטר?

בית המשפט בדונו בבקשת החייב להפטר רשאי לשמוע את כונס הנכסים הרשמי, את הנאמן וכל נושה של החייב ולהציג לחייב שאלות ולקבל ראיות, כפי שימצא לנכון ויביא בחשבון את תסקיר הכונס בדבר התנהגות החייב ועסקיו, לרבות התנהגותו במשך הליכי פשיטת הרגל.

התנהגות החייב - על ביהמ"ש (באמצעות עיון בתסקיר שהוגש ע"י כונס הנכסים הרשמי) לבחון את התנהגות החייב, הן לפני פשיטת הרגל והן במהלכה. ביהמ"ש יבחן האם מדובר בחייב שהסתבך בתום לב, האם החייב פעל לטובת נושיו, האם המשיך בעסקיו מבלי לסכן את נושיו.

ביהמ"ש רשאי לשקול התנהגות של החייב שהינה מחוץ להליכי פשיטת הרגל ובלבד שהתנהגות זו קשורה (במישרין ו/או בעקיפין) עם מערכת הנסיבות שהביאה את החייב לפשיטת הרגל.

ביהמ"ש בנותנו את צו ההפטר פוגע למעשה בזכויותיהם של הנושים ולכן בדונו בבקשה לצו הפטר חייב ביהמ"ש לאזן בין הפגיעה בזכות הקניין של הנושים לבין האינטרס של פושט הרגל לפתוח דף חדש בחייו.

לפיכך בדונו בבקשה להפטר, יבחן ביהמ"ש את הנקודות הבאות:

1. שיתוף הפעולה של החייב עם הנאמן/כונס הנכסים הרשמי.

2. האם החייב עמד בצו התשלומים החודשי שנקבע לו (צו התשלומים שנקבע ע"י ביהמ"ש המחוזי   במסגרת הליך פשיטת הרגל).

3. היקף חובותיו של החייב.

4. יכולת הפירעון העתידית של החייב.

5. עמדתו של הנאמן/כונס הנכסים הרשמי.

6. עמדתם של הנושים. - התועלת שיש לנושים בהמשך הליכי פשיטת הרגל.

סייגים לשיקול דעתו של ביהמ"ש:

פקודת פשיטת הרגל מציבה בפני ביהמ"ש סייגים לסמכותו של ביהמ"ש להפטיר חייב בהפטר חלוט וזאת במקרים בהם החייב הורשע בעבירה לפי הפקודה או הנוגעת להליכי פשיטת הרגל של החייב או הוכחה אחת מהעובדות המפורטות להלן:

(1) במהלך פשיטת הרגל נהג החייב בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל;

(2) פושט הרגל לא ניהל כמקובל וכיאות לעסקו פנקסי חשבונות המראים במידה מספקת את פעולותיו העסקיות ומצבו הכספי בשלוש השנים שבתכוף לפני פשיטת רגלו;

(3) פושט הרגל קיבל עליו חבויות חדשות או התחיל בעסקים חדשים בעת שידע שהוא חדל פרעון ומבלי שהיה לו יסוד סביר להניח שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו;

(4) פושט הרגל לא תירץ באופן מניח את הדעת מדוע היה לו הפסד או חסר כדי עמידה בחבויותיו;

(5) פושט הרגל גרם או תרם לפשיטת רגלו בעסקאות נמהרות או מסוכנות, בפזרנות בלתי מוצדקת באורח חייו, בהימור, או בהזנחה פושעת של עניני עסקיו;

(6) פושט הרגל גרם לנושיו הוצאה מיותרת על ידי הגנה קנטרנית או מרגיזה בפני תובענה שהגישו נגדו בצדק;

(7) פושט הרגל גרם או תרם לפשיטת רגלו כאשר נטל עליו הוצאה בלתי מוצדקת בהגשת תובענה קנטרנית או מרגיזה;

(8) תוך שלושת החדשים שקדמו לצו הכינוס, שעה שפושט הרגל לא היה יכול לפרוע את חובותיו במועדם, הוא העדיף נושה שלא כשורה; (9) פושט הרגל הוכרז פושט רגל בחמש השנים שקדמו למועד מתן צו הכינוס;

(10) פושט הרגל היה אשם במרמה או בהפרת נאמנות במרמה.

יודגש כי גם אם נתקיימו הסייגים האמורים לעיל, אין בית המשפט חייב לדחות את בקשת החייב להפטר והדבר נתון לשיקול דעתו, אולם אין הוא רשאי ליתן הפטר חלוט, קרי בנסיבות מסוימות יוכל ביהמ"ש להתלות את ההפטר לתקופה קצובה או להתנותו בתנאים סמליים, ובלבד שלא ינתן הפטר חלוט.

פנה אלינו לפגישת יעוץ בלתי מחייבת, על מנת לבדוק את סיכוייך לקבלת צו הפטר.